V Popradu vypadla z 8. patra nemocnice Vaneska: Otec promluvil